22, July, 2024

Storitve

Družba PRIMA FIN d.o.o. angažira visoko kvalificiran kader z več kot 20-letnimi izkušnjami v računovodstvu. Vedno stremimo k novim znanjem, zato se redno izobražujemo, izpopolnjujemo in spremljamo aktualno zakonodajo na davčnem področju.

Računovodske storitve

Za vas izvajamo celovito vodenje poslovnih knjig na klasičen način in po principu brezpapirnega poslovanja, obračunavanje vseh vrst izplačil dohodkov fizičnih oseb, vodenje registrov, priprava dokumentacije in zastopanje strank v raznih postopkih.

Za naše stranke opravljamo pogodbene storitve v skladu z zakonskimi predpisi, računovodskimi standardi in pravili. Naše računovodske storitve so celovite.

Naše računovodske storitve so celovite

Ker imamo večletne izkušnje in znanja ter se nenehno dodatno izobražujemo in tako sledimo najnovejšim zakonodajnim in drugim predpisom, smo vam trden partner pri poslovnih odločitvah. Naš cilj je za vas izbrati najugodnejšo varianto poslovanja. Za vas opravljamo naslednje davčno svetovanje.

 • Vodenje glavne knjige s saldakonti.
 • Po potrebi glede na poslovne procese uredimo evidence po stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, projektih ter primerno uredimo analitiko.
 • Redno usklajujemo odprte postavke in sodelujemo z računovodsko službo vaših kupcev in dobaviteljev.
 • Vodimo evidence prejetih in izdanih računov za potrebe obračuna DDV, izdelujemo in oddajamo DDV obračune, rekapitulacijska poročila in poročila o dobavah ter ostale evidence v povezavi z DDV obračunom.
 • Vodimo register osnovnih sredstev, obračun amortizacije ter vse dogodke v povezavi z osnovnimi sredstvi; prodaja, odpisi, uničenje, itd.
 • Knjižimo in po želji tudi izvajamo plačilni promet ali vam po dogovoru pošljemo ustrezne datoteke za uvoz v vaše bančne aplikacije.
 • Vodimo blagajniško poslovanje.
 • Pomagamo vam pri izterjavi dolgov, pošiljamo opomine, vlagamo izvršbe na podlagi verodostojne listine.
 • Izdelujemo medletne bilance s predvidenim izračunom davka za tekoče leto za potrebe poslovodstva ter medletne bilance za potrebe zunanjih inštitucij.
 • Izdelujemo zaključne obračune in letna poročila z vsemi prilogami.
 • Izdelujemo razna poročila za potrebe Banke Slovenija, Statističnega urada RS, in druge državne inštitucije.
 • Za vas sodelujemo pri revizijskih postopkih, davčnih in drugih inšpekcijah.
 • Druge storitve po dogovoru z naročnikom.

Davčno svetovanje

Pri davčnem svetovanju se zavedamo pomena individualnega pristopa, optimizacije davkov na vašem področju poslovanja in redno usklajevanje z aktualno zakonodajo.

Za naše stranke opravljamo pogodbene storitve v skladu z zakonskimi predpisi, računovodskimi standardi in pravili. Naše računovodske storitve so celovite.

Za vas opravljamo naslednje davčno svetovanje

Ker imamo večletne izkušnje in znanja ter se nenehno dodatno izobražujemo in tako sledimo najnovejšim zakonodajnim in drugim predpisom, smo vam trden partner pri poslovnih odločitvah. Naš cilj je za vas izbrati najugodnejšo varianto poslovanja. 

 • Svetujemo vam ne glede na to v kakšni obliki ste organizirali svoje poslovanje: s.p., zasebnik (registriran na Zdravniški zbornici Slovenije, Odvetniški zbornici, itd.), zavod, društvo, družba z omejeno odgovornostjo, itd.
 • Svetujemo glede optimizacije davka iz dejavnosti, davka od dohodka pravnih oseb, dohodnine, itd.
 • Vedno vas bomo opozarjali na morebitne nevarnosti v poslovanju ter pravočasno obveščali o zakonskih in drugih predpisih.
 • Na začetku našega sodelovanja bomo vedno opravili analizo vašega obstoječega stanja in vam ustrezno svetovali kako le tega optimizirati.
 • Svetujemo vam glede izbire najugodnejše statusne oblike za vašo konkretno dejavnost in poslovanje.
 • Sodelujemo v procesu davčnega nadzora.
 • Za bolj zapleteno davčno svetovanje sodelujemo z zunanjimi licenciranimi davčnimi svetovalci.
 • Druge storitve po dogovoru z naročnikom.

Kadrovske storitve

Pomoč pri vodenju kadrovskih evidenc, sestavljanje pogodb, vodenje postopkov zaposlovanja domačih in tujih kadrov, razni obračuni izplačil, sodelovanje z državnimi inštitucijami v primeru postopkov nadzora in pri dostavi podatkov.

Za naše stranke opravljamo pogodbene storitve v skladu z zakonskimi predpisi, računovodskimi standardi in pravili. Naše računovodske storitve so celovite.

Kadrovske storitve, ki vam jih nudimo so

Z razvojem vašega poslovnega procesa, se prej ali slej pojavi potreba po dodatnih kadrih. Veseli bomo, da vam lahko pomagamo že od samega začetka, bodisi da gre za domač ali tuj kader. V sklopu tega vam tudi svetujemo na področju zakonodajnih sprememb, sprememb kolektivnih pogodb, ki vas vežejo glede na vašo panogo ter drugo kadrovsko svetovanje.

 • Priprava pogodb o zaposlitvi ter obračuni plač, regresov, 13. plač, božičnic, dela plače za poslovno uspešnost, itd.
 • Priprava podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, pogodb o poslovodenju, prokuri itd. ter obračuni izplačil vezanih na te pogodbe.
 • Pomoč pri kadrovanju in izbiri sodelavcev.
 • Prijave, odjave, sporočanje sprememb na novo ali že zaposlenih delavcev na ZZZS.
 • Pomoč pri napotitvi delavcev v tujino.
 • Vodenje postopkov zaposlitve tujca (pridobivanje enotnega dovoljenja in drugih potrebnih dovoljenj).
 • Obračun potnih nalogov.
 • Obračun prispevkov za socialno varnost zasebnika.
 • Priprava notranjih aktov, vezanih na kadrovanje.
 • Pripravljamo in oddajamo vloge za refundacije boleznin.
 • Sodelovanje z zunanjimi inštitucijami v primeru nadzora (ZPIZ in drugih državnih inštitucij).
 • Druge storitve po dogovoru s stranko.

Nepremičnine

Za vas izvajamo posredovanje pri nakupu-prodaji nepremičnine, izpeljavo kupoprodajnih poslov, svetovanje, davčno svetovanje vezano na nepremičnine, pridobivanje raznih listin potrebnih za sklenitev pravnih poslov z nepremičninami in vsa ostala svetovanja povezana z prometom nepremičnin.

Za naše stranke opravljamo pogodbene storitve v skladu z zakonskimi predpisi, računovodskimi standardi in pravili. Naše računovodske storitve so celovite.

Ponujamo razno pomoč pri nepremičninskih poslih

Promet z nepremičninami je zahtevno področje, ki zahteva raznovrstno poznavanje zakonodajnih predpisov, zato to področje za vas izvaja licenciran nepremičninski agent.

 • Svetovanje pri prometu z nepremičninami in izvajanje celotnega postopka.
 • Pomoč in svetovanje strankam pri nakupu nepremičnine na javni dražbi.
 • Pomoč strankam pri iskanju sodno zapriseženega cenilca nepremičnin.
 • Strokovno posredovanje pri prodaji, nakupu ali menjavi nepremičnin.
 • Preverjanje dejanskega stanja nepremičnine.
 • preverjanje pravnega stanja lastništva nepremičnine.
 • Posredovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe (prodajna cena ter ostale zahteve in želje pogodbenih strank).
 • Priprava potrebnih obrazcev za odmero davščin na pristojni Finančni upravi RS - spremljanje stranke pri notarski overitvi pogodb ter celotnega postopka do primopredaje nepremičnine oz. zaključka posla.
 • Priprava primopredajnega zapisnika ter prepis lastništva pri pristojnih javnih družbah (komunala, voda, elektrika, upravnik, ipd.) - svetovanje pri urejanju stanovanjskih kreditov.
 • Najem in oddaja nepremičnin.